„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA GDPR SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY
Ředitel školy vydává tuto směrnici na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Cíle směrnice je vytvořit ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů ve škole, aby byla zajištěna ochrana proti neoprávněnému zacházení s daty. Zpracování osobních údajů osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě právního předpisu nebo na základě souhlasu subjektu údajů (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) souhlas subjektu údajů musí být informovaný, konkretní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování údajů zahájí. Souhlas se zpracováním osobních údajů vydává zákonný zástupce. Ředitel školy důsledně zakazuje předávat osobní údaje dětí třetím osobám. Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy. Zpracování citlivých údajů Jedná se například o: údaje zdravotním stavu dítěte nebo zaměstnance školy speciální vzdělávací potřeby specifické stravovací plány související se zdravotním stavem, náboženským přesvědčením popis rodinného prostředí dítěte Škola zpracovává tyto údaje pouze v nezbytném rozsahu a dbá ve zvýšené míře o jejich zabezpečení Informace o ochraně osobních údajů Veškeré informace o tom, jak škola zajišťuje ochranu osobních údajů, jsou v listinné podobě uloženy v ředitelně školy. Informace o ochraně osobních údajů jsou zpracovány v podobě směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů školní řád mateřské školy Ředitel informuje zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí nejméně 1x ročně o ochraně osobních údajů ve škole. Učitelé průběžně informují děti o ochraně osobních údajů, forma musí být přizpůsobena věku dětí. Právo na přístup k osobním údajům Každý (zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají. Postup je následující: má právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovány osobní údaje jeho dítěte, jeho osobní údaje škola musí poskytnout kopii zpracování osobních údajů škola poskytuje informace o ochraně osobních údajů bezplatně. V případě kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Škola dbá na to, aby žádost o poskytnutou informaci zjišťovala pouze oprávněný zájem žadatele. Škola dbá na to, aby při poskytnutí informace o osobních údajích nebyly zároveň poskytnuty osobní údaje jiných osob. Žádost údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců, Právo na opravu osobních údajů Každý má právo na opravu k osobním údajům, které se ho týkají. Může se jednat o změnu adresy, jména, bydliště, telefonního čísla..... Zaměstnanci školy mají povinnost ohlašovat zaměstnavateli všechny skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení personální a mzdové dokumentace – ohlašovací povinnost zaměstnance. Právo na výmaz osobních údajů Každý má právo na výmaz k osobním údajů, které se ho týkají tohoto práva nelze využít při zákonném zpracování osobních údajů právo na výmaz nebo omezení osobních údajů se týká pouze případů, kdy se dává souhlas se zpracováním osobních údajů v závěru školního roku se provádí kontrola dokumentace školy, aby neobsahovala zbytečné údaje ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí a zaměstnanců třetím osobám Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Každý má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracování osobních údajů. Prevence a výchova k ochraně osobních údajů Děti zasluhují zvláštní ochranu osobních údajů, protože si mohou být méně vědomy dotčených rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Do třídních vzdělávacích programů školy se zapracují informace o ochraně osobních údajů pro děti, forma je přizpůsobena věku dětí. Obecné zásady pro zpracování osobních údajů dle čl. 5 nařízení EU Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí těmito obecnými zásadami: zákonnost – zpracování na základě právního předpisu korektnost – správné použití transparentnost – všechny informace údajů jsou stručné,přístupné a srozumitelné účelové omezení – shromažďování jen za jasně stanoveným účelem minimalizace údajů – nezpracovat více údajů, než je nutné přesnost – zpracované údaje musí být přesné omezené uložení – uložit jen na nezbytně nutnou dobu integrita a důvěrnost – zabezpečení údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením odpovědnost správce – škola zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU Organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů ve škole dle čl. 32 až 26 nařízení Spisový a skartační řád škola má zpracovaný spisový a skartační řád včetně spisového a skartačního plánu pověřenec pro ochranu osobních údajů provede revizi stávajícího spisového a skartačního řádu, zda splňuje podmínky nařízení EU. Školní řád ředitel zajistí doplnění školního řádu o kapitolu Ochrana osobnosti ve škole, ve které pojmenuje práva a povinnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů.

MŠ Kojčice