„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá § 33, 34, 35 a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka školy Vnitřní předpis o přijímání do mateřské školy takto:

 

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 Do MŠ budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Kojčice, výjimkou jsou děti v posledním roce před nástupem školní docházky.

 

 Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce září dovrší 3 roky věku.

 

 Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( §50 zákona258/2000 Sb.)

 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 Sourozenci již přijatých dětí zaměstnaných zástupců k celodenní docházce.

 Děti s trvalým pobytem v obci Kojčice.

 Děti s žádostí k přijetí k celodenní docházce zaměstnaných zástupců.

 Děti nezaměstnaných zákonných zástupců, na mateřské nebo rodičovské dovolené.

 Děti mladších 3 let, které mají předpoklad k plnění ŠVP.

 

 

 

Doplňující informace

 

 O přijetí dětí do MŠ rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.

 

 Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu třídy.

 

 Seznam přijatých dětí, pod registračním číslem, bude vyvěšen na dveřích budovy MŠ. O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován písemně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

MŠ Kojčice