„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

 

Úvodní ustanovení

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravováním a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst.2 školského zákona stanoví ředitel školy Směrnici o školním stravování.

 

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami.

 

Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno v době podávání jídla v mateřské škole (vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 4 odst.1) a má právo denně odebrat jedno hlavní jídlo a dvě doplňková. Po domluvě s vedoucí školní jídelny je možno odebrat pouze jedno hlavní jídlo a jedno doplňkové, v ojedinělých případech pouze jídlo doplňkové (záleží na délce pobytu dítěte v mateřské škole), změna je možná pouze na jeden měsíc.

 

Cena stravy je stanovena z finančních nákladů na potraviny, Věcná režie je hrazená z prostředků zřizovatele a mzdové prostředky ze státního rozpočtu.

 

Jídelníček je umístěn na viditelném místě dostupném všem rodičům.

 

 

Organizace školního stravování

 

Mateřská škola má svou výdejnu, za chod pracoviště zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Obědy se do mateřské školy donáší z kuchyně ZD.

 

 Výdej jídel probíhá s odstupem 3 hodin, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne volně přístupnými nápoji. Děti se obsluhují samy, nebo s pomocí učitelky.

 

 

Výše a způsob úhrady úplaty za školní stravování

 

Druh stravy:                   děti do 6-let                      děti 7-mi leté

 

PŘESNÍDÁVKA                 7,- Kč                                   8,- Kč

OBĚD                                11,- Kč                                 11,-  Kč

SVAČINA                           6,- Kč                                   7,-  Kč

PITNÝ REŽIM                    1,- Kč                                   1,-  Kč

 

Ceny stravného pro děti za den platné od 1. 9. 2012

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného roku.

 

• Platba za skutečně odebraná jídla je vždy k 15. dni následující měsíce, platí se hotově u vedoucí stravování

 

Odhlášení stravy se provádí den předem, nemocné dítě lze odhlásit nejpozději do 8.00 hodin v den onemocnění dítěte. První den neplánované nepřítomnosti dítěte je možné si odebrat oběd do přinesených nádob.(viz. §4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování).

 

Ředitelka MŠ má právo dle školského zákona č. 561/2004Sb., odst.1 písm. d) ukončit předškolní vzdělávání dítěte v případě, že zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování a oznámit to příslušnému úřadu sociální péče.

 

 

 

O STRAVOVÁNÍ

MŠ Kojčice