„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., po novelizaci zák.č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., novela vyhlášky č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, v souladu s § 6 této vyhlášky stanoví ředitelka školy podmínky a výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku.

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

Úplata se pro školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna, stanoví pro všechny děti v celodenním provozu mateřské školy ve stejní měsíční výši takto:

 

 

1.    240,- Kč  měsíčně za jedno dítě

 

 

2.    Vzdělávání v posledním ročníku  mateřské školy zřizované státem, krajem. Obcí nebo svazkem obcí se poskytuje

       bezúplatně (děti, které od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku) po dobu nejvýše 12

       měsíců. Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte v MŠ s odkladem povinné školní docházky a

       to od 1.1.2013.

 

3.    Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude:

 

       - zákonný zástupce dítěte pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo

             dlouhodobě těžce zdravotně postižené

 

       - fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 

       - zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

 

       Pro rozhodnutí o osvobození od úplaty předloží zákonný zástupce  dítěte ředitelce školy:

 

       - oznámení přiznání dávky státní sociální podpory

       - vyplněnou žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

       - potvrzení o svěření dítěte do pěstounské péče

 

 

4.     Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz podle §3 příslušné přihlášky po dobu delší než 5

        vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené úplaty. Dítě, které

        bude do mateřské školy docházet alespoň jeden den v měsíci, zákonný zástupce zaplatí úplatu v celé výší nebo přinese

        potvrzení od lékaře, že nemůže navštěvovat mateřskou školu.

 

                              

Způsob o podmínky úhrady

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Úplata se platí v hotovosti u vedoucí stravování.

Právnická osoba, která vykonává činnost MŠ, použije úplatu na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání.

 

PLATBA ZA VZDĚLÁNÍ

MŠ Kojčice