„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA

Ředitelka Mateřské školy I. Nováková v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d) vytváří základní předpoklady pro vstup do ZŠ

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky           č14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění..

 

2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Základní povinnosti dětí:

 

děti jsou povinni dodržovat pokyny všech pracovníků MŠ

děti jsou povinni dodržovat dohodnutá pravidla a poučení k ochraně zdraví a bezpečnosti

děti jsou povinni respektovat pravidla slušného chování při pobytu v MŠ.

děti jsou povinni dodržovat osobní hygienu

 

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 

pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního pracoviště, s nimiž přišli do styku

právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitelky školy k ochraně osobních údajů

zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie, tabla) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

Rodiče dětí, mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání dětí,  na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)  informovat  mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte  v mateřské škole

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem 

c) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

 

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD

MŠ Kojčice