O ŠKOLNÍM ŘÁDU
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Obsah Školního řádu 1. Vydání a závaznost školního řádu 3 2. Cíle předškolního vzdělávání 3 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole 4 3.1. Práva dítěte: 4 3.2. Povinnosti dítěte: 4 3.3. Zákonní zástupci mají právo: 4 3.4. Povinnosti zákonných zástupců 4 3.5. Opatření týkající se zabezpečení zdraví dětí i zaměstnanců mateřské školy 5 3.6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy 6 3.7. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 6 3.8. Vzdělávání dětí nadaných 7 4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 7 5. Provozní podmínky a vnitřní režim školy 7 5.1. Provoz a režim denních vzdělávacích aktivit 7 5.2. Časový rozpis aktivit Vzdělávání probíhá v denním režimu aktivit: 8 5.3. Předávání a vyzvedávání dětí 9 5.4. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích. 10 5.5. Organizace stravování dětí 11 5.6. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 12 5.7. Povinné předškolní vzdělávání 12 5.8. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a odhlašování ze stravování. 13 5.9. Omlouvání nepřítomnosti dítěte, které plní povinnou předškolní docházku 13 5.10. Individuální vzdělávání dítěte 14 5.11. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání 14 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 14 6.1. Dohled nad dětmi 14 6.2. Pobyt dětí v prostorách školy 14 6.3. Pobyt mimo areál školy 15 6.4. Ochrana zdraví a zdravotní způsobilost dítěte 15 Zákonný zástupce má povinnost informovat školu, učitelku ve třídě, při předání dítěte o úrazech, které vznikly mimo mateřskou školu, tedy za dohledu zákonných zástupců. 16 6.5. Bezpečnost při specifických činnostech 16 6.6. Odpovědnost zákonných zástupců za bezpečné prostředí 17 6.7. Opatření při úrazu, evidence školních úrazů 17 7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 18 8. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 18 9. Bezpečnostní opatření 18 9.1. Zabezpečení budov školy 18 9.2. Další bezpečnostní opatření 19 10. Závěrečná ustanovení 19

ŠKOLNÍ ŘAD

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
ŠKOLNÍ ŘAD
O ŠKOLNÍM ŘÁDU
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Obsah Školního řádu 1. Vydání a závaznost školního řádu 3 2. Cíle předškolního vzdělávání 3 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole 4 3.1. Práva dítěte: 4 3.2. Povinnosti dítěte: 4 3.3. Zákonní zástupci mají právo: 4 3.4. Povinnosti zákonných zástupců 4 3.5. Opatření týkající se zabezpečení zdraví dětí i zaměstnanců mateřské školy 5 3.6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy 6 3.7. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 6 3.8. Vzdělávání dětí nadaných 7 4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 7 5. Provozní podmínky a vnitřní režim školy 7 5.1. Provoz a režim denních vzdělávacích aktivit 7 5.2. Časový rozpis aktivit Vzdělávání probíhá v denním režimu aktivit: 8 5.3. Předávání a vyzvedávání dětí 9 5.4. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích. 10 5.5. Organizace stravování dětí 11 5.6. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 12 5.7. Povinné předškolní vzdělávání 12 5.8. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a odhlašování ze stravování. 13 5.9. Omlouvání nepřítomnosti dítěte, které plní povinnou předškolní docházku 13 5.10. Individuální vzdělávání dítěte 14 5.11. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání 14 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 14 6.1. Dohled nad dětmi 14 6.2. Pobyt dětí v prostorách školy 14 6.3. Pobyt mimo areál školy 15 6.4. Ochrana zdraví a zdravotní způsobilost dítěte 15 Zákonný zástupce má povinnost informovat školu, učitelku ve třídě, při předání dítěte o úrazech, které vznikly mimo mateřskou školu, tedy za dohledu zákonných zástupců. 16 6.5. Bezpečnost při specifických činnostech 16 6.6. Odpovědnost zákonných zástupců za bezpečné prostředí 17 6.7. Opatření při úrazu, evidence školních úrazů 17 7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 18 8. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 18 9. Bezpečnostní opatření 18 9.1. Zabezpečení budov školy 18 9.2. Další bezpečnostní opatření 19 10. Závěrečná ustanovení 19
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE