„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA ZÁKLADNÍ INFORMACE O GDPR
Mateřská škola Kojčice, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které požaduje zákon, které jsou potřebné k zajištění mezd a personální evidence. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,         ID DS 9ue52u, nebo poštou na adrese Mateřská škola Kojčice, Kojčice 82, 39409 Kojčice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracování na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je ing. Pavel Svárovský. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následujících typy údajů: jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu vzdělávání, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtíží, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání, datum ukončení vzdělávání v mateřské škole. Po vypršení skartačních lhůt jsou všechny dokumenty skartovány předepsaným způsobem. Další informace naleznete ve směrnici GPDR. V Kojčicích 25. 5. 2018                                                                       Irena Nováková

MŠ Kojčice