DESATERO PRO RODIČE
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé . Zpravidla   by   mělo   např : zachovat správné držení těla (postavit se rovně), běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu, být přiměřeně obratné (udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na kole, koloběžce..), být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze. Zpravidla   by   mělo   např   : svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnout zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice), najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě, zvládat osobní hygienu (používat kapesník, umýt si osušit ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení), zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty, připravit pomůcky, srovnat hračky..) dokázat se postarat o své věci, udržet v nich pořádek Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti. Zpravidla   by   mělo   např   : vyslovovat správně všechny hlásky, mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci, mluvit většinou gramaticky správně, rozumět většině slov a výrazů, mít přiměřenou slovní zásobu, přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Zpravidla by   mělo   např   :   zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat..), zvládat činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobnými stavebními prvky), tužku držet správě, s uvolněným zápěstím, obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy, označit si výkres značkou, písmenem, zkoušet psát hůlkovým písmem, napodobit základní geometrické obrazce, rozlišit pravou a levou stranu (může chybovat) Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Zpravidla   by   mělo   např   :   rozlišovat podstatné znaky předmětů (rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí), skládat obrázky z tvarů, nalézat rozdíly na dvou obrázcích, doplňovat detaily, postřehnout změny na obrázku i ve skutečnosti (co chybí), rozlišovat jednoduché symboly a značky (písmena, číslice), rozlišovat zvuky, skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat hlásku ve slově, vytleskávat slabiky ve slově Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace. Zpravidla   by   mělo   např   : ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet, vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do 6, porovnávat počet prvků (poznat co je více, méně, o kolik), rozlišovat odlišné tvary a tělesa (kruhový, čtvercový...), rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů, nacházet společné a rozdílné znaky (velikost, tvar), třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (barva, tvar, velikost), přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat co dělá, řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady,úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty, rozumět časoprostorovým pojmům (nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Zpravidla   by   mělo   např   :   udržovat soustředěnou pozornost na činnosti na určitou dobu (cca 10 -15 min.), věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány, záměrně si zapamatovat co prožilo, co vidělo, slyšelo, po přiměřené době si to vybavit a reprodukovat, znát říkadla, básničky, písničky, postupovat při činnostech podle pokynů, pracovat samostatně Dítě by mělo být přiměřeně citově vyspělé a samostatné. Zpravidla   by   mělo   např   :   být po určitou část dne bez problému odloučeno od rodičů, chovat se kontrolovaně, bez výkyvů v náladách, ovládat své pocity (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu), uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se), navazovat kontakty s dítětem i s dospělými, komunikovat s nimi (kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, domluvit se, rozdělovat se a měnit role), k dětem se chovat přátelsky, brát ohled na druhé,zapojovat se do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor,dodržovat ve skupině daná pravidla, řídit se jimi Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podměty a projevovat se v tvořivých činnostech. Zpravidla   by   mělo   např   : pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení, zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí, vyprávět co vidělo, zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít se oblíbené hrdiny, znát řadu písní, básní, říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat, zvládnout jednoduchou divadelní roli, kreslit, malovat, modelovat, vytvářet, hrát tvořivé hry ( na školu, na rodinu na lékaře, na dopravu, na farmu.....) Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí. Zpravidla   by   mělo   např   : vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět kde bydlí,kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště...), zvládat běžné praktické činnosti a situace (vyřídit vzkaz, nakoupit, říci si o to, co potřebuje, ptát se čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládá úklidové práce, starat se rostliny či domácí zvířátka), vědět, jak se chovat (doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi), uvědomovat si možná nebezpečí, znát a zpravidla dodržovat základní pravidla na ulici (dávat si pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci),mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě (znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zbývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje..), rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (podnebí, počasí, a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady), mít elementární povědomí o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi, vesmíru

CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK
DESATERO PRO RODIČE
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé . Zpravidla   by   mělo   např : zachovat správné držení těla (postavit se rovně), běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu, být přiměřeně obratné (udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na kole, koloběžce..), být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze. Zpravidla    by    mělo    např    : svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnout zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice), najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě, zvládat osobní hygienu (používat kapesník, umýt si osušit ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení), zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty, připravit pomůcky, srovnat hračky..) dokázat se postarat o své věci, udržet v nich pořádek Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti. Zpravidla    by    mělo    např    : vyslovovat správně všechny hlásky, mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci, mluvit většinou gramaticky správně, rozumět většině slov a výrazů, mít přiměřenou slovní zásobu, přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Zpravidla    by    mělo    např    :    zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat..), zvládat činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobnými stavebními prvky), tužku držet správě, s uvolněným zápěstím, obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy, označit si výkres značkou, písmenem, zkoušet psát hůlkovým písmem, napodobit základní geometrické obrazce, rozlišit pravou a levou stranu (může chybovat) Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Zpravidla   by   mělo   např   :   rozlišovat podstatné znaky předmětů (rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí), skládat obrázky z tvarů, nalézat rozdíly na dvou obrázcích, doplňovat detaily, postřehnout změny na obrázku i ve skutečnosti (co chybí), rozlišovat jednoduché symboly a značky (písmena, číslice), rozlišovat zvuky, skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat hlásku ve slově, vytleskávat slabiky ve slově Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace. Zpravidla   by   mělo   např   : ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet, vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do 6, porovnávat počet prvků (poznat co je více, méně, o kolik), rozlišovat odlišné tvary a tělesa (kruhový, čtvercový...), rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů, nacházet společné a rozdílné znaky (velikost, tvar), třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (barva, tvar, velikost), přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat co dělá, řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady,úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty, rozumět časoprostorovým pojmům (nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký) Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Zpravidla   by   mělo   např   :   udržovat soustředěnou pozornost na činnosti na určitou dobu (cca 10 -15 min.), věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro aktuálně zajímavé a které mu byly zadány, záměrně si zapamatovat co prožilo, co vidělo, slyšelo, po přiměřené době si to vybavit a reprodukovat, znát říkadla, básničky, písničky, postupovat při činnostech podle pokynů, pracovat samostatně Dítě by mělo být přiměřeně citově vyspělé a samostatné. Zpravidla   by   mělo   např   :   být po určitou část dne bez problému odloučeno od rodičů, chovat se kontrolovaně, bez výkyvů v náladách, ovládat své pocity (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu), uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se), navazovat kontakty s dítětem i s dospělými, komunikovat s nimi (kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, domluvit se, rozdělovat se a měnit role), k dětem se chovat přátelsky, brát ohled na druhé,zapojovat se do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor,dodržovat ve skupině daná pravidla, řídit se jimi Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podměty a projevovat se v tvořivých činnostech. Zpravidla    by    mělo    např    : pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení, zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí, vyprávět co vidělo, zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít se oblíbené hrdiny, znát řadu písní, básní, říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat, zvládnout jednoduchou divadelní roli, kreslit, malovat, modelovat, vytvářet, hrát tvořivé hry ( na školu, na rodinu na lékaře, na dopravu, na farmu.....) Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí. Zpravidla   by   mělo   např   : vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět kde bydlí,kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště...), zvládat běžné praktické činnosti a situace (vyřídit vzkaz, nakoupit, říci si o to, co potřebuje, ptát se čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládá úklidové práce, starat se rostliny či domácí zvířátka), vědět, jak se chovat (doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi), uvědomovat si možná nebezpečí, znát a zpravidla dodržovat základní pravidla na ulici (dávat si pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci),mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě (znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zbývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje..), rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (podnebí, počasí, a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady), mít elementární povědomí o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi, vesmíru
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE