„Kdo nikdy nebyl dítětem nemůže se stát dospělým.“ Charles Spencer Chaplin
Po - Pá 6:15 h - 15:45 h
Tel.: 565 381 176 Email: info@ms-kojcice.cz
KONTAKT KONTAKT PROVOZNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Ředitelka mateřské školy I. Nováková v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy . 1. Mateřská škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování dětem školy . 2. Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,     středním, vyšším odborném a jiném vzdělání – školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o     školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů. 3. Dítě v mateřské škole škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno     navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. 4. Finanční normativy pro věkové skupiny strávníků a druhu stravy    strávníci MŠ do 6 let                   strávníci MŠ do 7 let    přesnídávka:   8                               přesnídávka: 8    oběd:             11                               oběd:       11    svačina:          6                               svačina:      7    pitný režim     1    ke každému obědu se podává zeleninový nebo ovocný salát 5. Čas výdej jídel     přesnídávka       8 : 45 – 9 : 00     oběd                11 : 30 – 11 : 45     svačina            14 : 00 – 14:  15 6..Odběr jídla     V době podávání a konzumace jídla je vždy zajištěn dohled ze strany pedagogických       pracovníků, kteří dle ŠVP pro předškolní vzdělávání jsou povinni vést děti k návykům     správného stolování, samostatnost v sebeobsluze i v obsluze kamarádů, důsledně dodržovat     pravidla bezpečnosti při manipulaci s nádobím, teplými nápoji a předcházet tak úrazům. V    případě úrazu je nutné postupovat dle pravidel o hlášení úrazů a poskytnutí první pomoci.     Pracovnice ŠJ připravuje přesnídávky a svačiny, zajišťuje pitný režim a donášku obědů z ZD a      jejich výdej. Polévku nalévá pedagogická pracovnice u stolečků, děti prázdné talíře odnášejí     na vozík, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Dvouletým dětem pomáhá pedagogická     pracovnice – s odnosem na místo, krájením, popřípadě dokrmením 7. Způsob přihlašováním a odhlašováním stravy     Přihlášení dětí ke stravování probíhá zpravidla na začátku školního roku na základě přihlášky.     Odhlašování a přihlašování stravy probíhá nejpozději do 8 hodin. 8. Výše a způsob úhrady stravování     Každý první týden v měsíci obdrží zákonní zástupci lístek s částkou platby na daný měsíc,     kterou uhradí nejpozději do 15 dne v měsíci, stravné se platí u vedoucí ŠJ. 9. Zajištění úklidu     Běžný úklid zajišťuje provozní pracovnice – stoly, podlaha. Nádobí se umývá v myčce. 10. Problémy, závady technické nebo hygienické  se hlásí ředitelce školy. 11. Vedoucí stravování vyvěšuje jídelníček na nástěnce v šatně na období týden předem.       12. S vnitřním řádem jsou rodiče seznámeni na začátku školního roku na schůzce rodičů. Rodiče potvrdí podpisem na prezenční listinu, že byli seznámeni s vnitřním řádem ŠJ. 13. Spojení na pracovníka ŠJ - telefon 565381176. 14. Podmínky zajištění před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdraví způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice. 15. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Děti musí být poučeny a chovat se tak, aby nedocházelo k záměrnému poškozování a ničení majetku školní jídelny – výdejny. Děti musí manipulovat s nádobím pouze v rámci jejich předpokládaných možností – příprava tácků, talířů, hrnečků , příborů pouze jednotlivě, stejný postup i při odnášení použitého nádobí, dodržovat pravidla přo odnášení použitého nádobí na odkládací stolek. Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ  dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly majetek školy. Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016

MŠ Kojčice