VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -
FACEBOOK
Ředitelka mateřské školy M. Bínová v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. 1. Mateřská škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování dětem školy. 2. Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů. 3. Dítě v mateřské škole právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. 4. Finanční normativy pro věkové skupiny strávníků a podle druhu stravy strávníci MŠ do 6 let strávníci MŠ do 7 let přesnídávka: 8 ,- přesnídávka: 9,- oběd: 17 ,- oběd: 17,- svačina: 8,- svačina: 8,- pitný režim: 4,- pitný režim 4,- ke každému obědu se podává zeleninový nebo ovocný salát 5. Čas výdej jídel přesnídávka 8:45 – 9 :00 oběd 11:30 – 11:45 svačina 1. třída 14 :00 – 14:15 svačina 2. třída 13:45 – 14:00 6. Odběr jídla V době podávání a konzumace jídla je vždy zajištěn dohled ze strany pedagogických pracovníků, kteří dle ŠVP pro předškolní vzdělávání jsou povinni vést děti k návykům správného stolování, samostatnost v sebeobsluze i v obsluze kamarádů, důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti při manipulaci s nádobím, teplými nápoji a předcházet tak úrazům. V případě úrazu je nutné postupovat dle pravidel o hlášení úrazů a poskytnutí první pomoci. Pracovnice ŠJ připravuje přesnídávky a svačiny, zajišťuje pitný režim a donášku obědů z ZD a jejich výdej. Polévku nalévá pedagogická pracovnice u stolečků, děti prázdné talíře odnášejí na vozík, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Dvouletým dětem pomáhá pedagogická pracovnice s odnosem na místo, krájením, popřípadě dokrmením. 7. Způsob přihlašováním a odhlašováním stravy Přihlášení dětí ke stravování probíhá zpravidla na začátku školního roku na základě přihlášky. Odhlašování a přihlašování stravy probíhá nejpozději do 8 hodin. 8. Výše a způsob úhrady stravování Každý první týden v měsíci obdrží zákonní zástupci lístek s částkou platby na daný měsíc, kterou uhradí nejpozději do 15 dne v měsíci, stravné se platí u vedoucí ŠJ. 9. Zajištění úklidu Běžný úklid zajišťuje provozní pracovnice – stoly, podlaha. Nádobí se umývá v myčce. 10. Problémy, závady technické nebo hygienické se hlásí ředitelce školy. 11. Vedoucí stravování vyvěšuje jídelníček na nástěnce v šatně na následující týden 12. S vnitřním řádem jsou rodiče seznámeni na začátku školního roku na schůzce rodičů. Rodiče potvrdí podpisem na prezenční listinu, že byli seznámeni s vnitřním řádem ŠJ. 13. Spojení na pracovníka ŠJ-telefon 565381176. 14. Podmínky zajištění před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdraví způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice. 15. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Děti musí být poučeny a chovat se tak, aby nedocházelo k záměrnému poškozování a ničení majetku školní jídelny výdejny. Děti musí manipulovat s nádobím pouze v rámci jejich předpokládaných možností příprava tácků, talířů, hrnečků, příborů pouze jednotlivě, stejný postup i při odnášení použitého nádobí, dodržovat pravidla při odnášení použitého nádobí na odkládací stolek. Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly majetek školy. 16. Při výpadku elektřiny v obci nebo v době sanitárních dnů v jídelně ZD Kojčice odebírá mateřská škola obědy z Vyšší odborné školy a Střední hotelové školy SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

TELEFON.: 565 381 176
EMAIL: mskoj@seznam.cz
MŠ KOJČICE
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY
ADRESA Mateřská škola Kojčice Kojčice 82, 394 09 Kojčice
KONTAKT Email: mskoj@seznam.cz Tel.: 565 381 176
Ředitelka mateřské školy M. Bínová v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. 1. Mateřská škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování dětem školy. 2. Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání školský zákon a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů. 3. Dítě v mateřské škole právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. 4. Finanční normativy pro věkové skupiny strávníků a podle druhu stravy strávníci MŠ do 6 let strávníci MŠ do 7 let přesnídávka: 8 ,- přesnídávka: 9,- oběd: 17 ,- oběd: 17,- svačina: 8,- svačina: 8,- pitný režim: 4,- pitný režim 4,- ke každému obědu se podává zeleninový nebo ovocný salát 5. Čas výdej jídel přesnídávka 8:45 – 9 :00 oběd 11:30 – 11:45 svačina 1. třída 14 :00 – 14:15 svačina 2. třída 13:45 – 14:00 6. Odběr jídla V době podávání a konzumace jídla je vždy zajištěn dohled ze strany pedagogických pracovníků, kteří dle ŠVP pro předškolní vzdělávání jsou povinni vést děti k návykům správného stolování, samostatnost v sebeobsluze i v obsluze kamarádů, důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti při manipulaci s nádobím, teplými nápoji a předcházet tak úrazům. V případě úrazu je nutné postupovat dle pravidel o hlášení úrazů a poskytnutí první pomoci. Pracovnice ŠJ připravuje přesnídávky a svačiny, zajišťuje pitný režim a donášku obědů z ZD a jejich výdej. Polévku nalévá pedagogická pracovnice u stolečků, děti prázdné talíře odnášejí na vozík, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Dvouletým dětem pomáhá pedagogická pracovnice s odnosem na místo, krájením, popřípadě dokrmením. 7. Způsob přihlašováním a odhlašováním stravy Přihlášení dětí ke stravování probíhá zpravidla na začátku školního roku na základě přihlášky. Odhlašování a přihlašování stravy probíhá nejpozději do 8 hodin. 8. Výše a způsob úhrady stravování Každý první týden v měsíci obdrží zákonní zástupci lístek s částkou platby na daný měsíc, kterou uhradí nejpozději do 15 dne v měsíci, stravné se platí u vedoucí ŠJ. 9. Zajištění úklidu Běžný úklid zajišťuje provozní pracovnice stoly, podlaha. Nádobí se umývá v myčce. 10. Problémy, závady technické nebo hygienické se hlásí ředitelce školy. 11. Vedoucí stravování vyvěšuje jídelníček na nástěnce v šatně na následující týden 12. S vnitřním řádem jsou rodiče seznámeni na začátku školního roku na schůzce rodičů. Rodiče potvrdí podpisem na prezenční listinu, že byli seznámeni s vnitřním řádem ŠJ. 13. Spojení na pracovníka ŠJ-telefon 565381176. 14. Podmínky zajištění před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdraví způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice. 15. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Děti musí být poučeny a chovat se tak, aby nedocházelo k záměrnému poškozování a ničení majetku školní jídelny výdejny. Děti musí manipulovat s nádobím pouze v rámci jejich předpokládaných možností příprava tácků, talířů, hrnečků, příborů pouze jednotlivě, stejný postup i při odnášení použitého nádobí, dodržovat pravidla při odnášení použitého nádobí na odkládací stolek. Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly majetek školy. 16. Při výpadku elektřiny v obci nebo v době sanitárních dnů v jídelně ZD Kojčice odebírá mateřská škola obědy z Vyšší odborné školy a Střední hotelové školy SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. - Charles Spencer Chaplin -

MŠ KOJČICE